PERMOHONAN BANTUAN ZAKAT

A- A A+

02 ebayaran

01 ebaitulmal

03 Kalkulator

04 fidyah

Bantuan Zakat Institusi Pendidikan Institusi Perlindungan Perkhidmatan Lain
Kerjasama NBOS Iklan Penerbitan Perkhidmatan Atas Talian

banner mesir

BERITA MAIWP

YDPA BERKENAN TERIMA ZAKAT RM65.38 JUTA
Read More +
16 November 2023 by Unit PRO, in Berita MAIWP

YDPA BERKENAN TERIMA ZAKAT RM65.38 JUTA

KKZ 2023 di perkampungan Orang Asli
Read More +
16 November 2023 by Unit PRO, in Berita MAIWP

KKZ 2023 di perkampungan Orang Asli

Ummah objektif utama kembara zakat 2023
Read More +
16 November 2023 by Unit PRO, in Berita MAIWP

Ummah objektif utama kembara zakat 2023

PERKHIDMATAN LAIN

wakaf

PENGERTIAN WAKAF

Bahasa: Berhenti (وقف), Menahan (حبس), Menghalang (منع)

Istilah/Syara’: “Wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat di samping mengekalkan sumber fizikalnya, untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah S .W.T”

WAKAF

Mengikut Seksyen 61, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505] menjelaskan:

“Walau apa pun apa-apa peruntukan yang bertentangan yang terkandung dalam mana-mana suratcara atau perisytiharan yang mewujudkan, mengawal atau menyentuh perkara itu, Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah tunggal bagi semua wakaf, sama ada wakaf am atau wakaf khas, semua nazr ‘am, dan semua amanah daripada segala perihal yang mewujudkan apa-apa amanah khairat bagi menyokong dan memajukan agama Islam atau bagi faedah orang-orang Islam mengikut Hukum Syarak.”

FUNGSI MAIWP SEBAGAI PEMEGANG AMANAH TUNGGAL WAKAF DI WILAYAH PERSEKUTUAN

 1. Menguruskan penerimaan wakaf daripada orang ramai.
 2. Mentadbir dan menjaga harta-harta wakaf agar terpelihara dengan sempurna.
 3. Memberi kefahaman yang jelas kepada masyarakat tentang konsep dan amalan wakaf yang sebenar.
 4. Meningkatkan penghayatan amalan wakaf dikalangan masyarakat demi memastikan syiar Islam terus unggul.
 5. Memberi pendedahan yang meluas kepada masyarakat akan kepentingan pembangunan hartanah wakaf.

PROSEDUR MEWAKAFKAN HARTA

 1. Pemohon perlu mengemukakan surat permohonan untuk mewakafkan harta kepada Baitulmal MAIWP serta melampirkan salinan hakmilik atau apa-apa bukti pengesahan pemilikan harta yang hendak diwakafkan.
 2. Bagi kes yang tidak mempunyai dokumen hakmilik sebenar, pemohon dikehendaki membuat surat akuan sumpah bagi mengesahkan perkara di atas.
 3. Pihak Baitulmal akan membuat lawatan dan siasatan terperinci terhadap harta yang hendak diwakafkan supaya status sebenar harta berkenaan dapat dikenalpasti.
 4. Pewakaf dikehendaki menyempurnakan surat cara wakaf yang disediakan oleh Baitulmal MAIWP.
 5. Baitulmal akan membuat pindahmilik tanah di Pejabat Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan dan menyelesaikan urusan proses pewakafan.

JENIS-JENIS WAKAF

 1. Wakaf Khas Pewakaf mewakafkan hartanya untuk tujuan tertentu seperti membina masjid, sekolah agama dan sebagainya.
 2. Wakaf AmPewakaf mewakafkan harta untuk tujuan kebajikan Islam semata-mata tanpa ditentukan tujuan yang khusus.

RUKUN WAKAF

 1. Pewakaf (Wakif)
 2. Harta yang diwakafkan (Mauquf)
 3. Penerima wakaf (Mauquf Alaih)
 4. Lafaz Wakaf (Sighah)

SYARAT HARTA YANG DIWAKAFKAN (MAUQUF)

 1. Harta yang berbentuk kekal yang mempunyai nilai mengikut hukum syarak dan boleh diambil manfaatnya seperti tanah atau bangunan.
 2. Harta milik sempurna pewakaf
 3. Harta yang dapat diserahkan dan bukan hartanya ditahan seperti harta orang muflis dan harta anak yatim.

SYARAT-SYARAT SAH WAKAF

 1. Wakaf tidak dihadkan tempoh tertentu.
 2. Tujuan dan maksud wakaf hendaklah jelas.
 3. Wakaf dilaksanakan secara tunai tanpa syarat.

faraid

HARTA PUSAKA YANG TERHAK KEPADA MAIWP

Harta pusaka adalah semua harta yang dimiliki oleh si mati semasa hayatnya secara halal dan berterusan hak miliknya hingga kematiannya.

Harta pusaka yang terhak kepada Baitulmal MAIWP adalah harta yang ditinggalkan oleh si mati yang tiada waris atau tiada waris yang layak menghabisi harta tersebut setelah dibahagikan kepada waris yang berhak mengikut hukum syarak melalui Perintah Pembahagian Pusaka Kecil / Perintah Pembahagian Pusaka oleh Amanah Raya atau Perintah Mahkamah Tinggi.

HARTA PUSAKA TERMASUK:

 1. Semua harta yang diperolehi secara halal melalui jual beli, hibah, wasiat, pembahagian pusaka, hadiah, sedekah dan sebagainya.
 2. Sewa yang masih belum dijelaskan kepada si mati.
 3. Hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematiannya.
 4. Dividen/faedah yang terbit daripada harta si mati.
 5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
 6. Barang yang terbit selepas kematiannya dari usaha semasa hayatnya, misalnya ikan yang masuk ke dalam bubu yang ditahan oleh si mati.

HARTA PUSAKA TIDAK TERMASUK:

 1. Harta yang telah diberi (hibah), dijual, diwakafkan, dan dipegang amanah oleh si mati kepada seseorang semasa hayatnya.
 2. Khairat kematian.
 3. Pemberian oleh orang yang menziarahi kematian.
 4. Imbuhan, pampasan dan saguhati.
 5. Pencen terbitan.
 6. Bayaran-bayaran di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
 7. Harta yang dipinjamkan daripada orang semasa hayatnya.

PROSES TERIMAAN HARTA PUSAKA OLEH BAITULMAL

 1. Terima maklumat harta pusaka yang terhak kepada Baitulmal
 2. Membuat siasatan awal/mendapatkan keterangan daripada waris/ saudara-mara si mati atau kenalan si mati.
 3. Mengemukakan kepada Mahkamah syariah untuk mendapatkan Sijil Faraid.
 4. Mengemukakan permohonan surat kuasa kepada Pejabat Pusaka Kecil, amanah Raya atau Mahkamah Tinggi.
 5. Menguruskan urusan pindah milik kepada Baitulmal.

TEBUS PUSAKA

Sekiranya Baitulmal MAIWP memperolehi harta tak alih daripada pusaka yang terhak kepadanya, pihak waris boleh menebus harta tersebut berdasarkan nilaian semasa melalui:

 • Bicara  di Pejabat Pusaka Kecil
 • Permohonan kepada Baitulmal

luqatah

Luqatah bermaksud harta yang hilang dari tuannya dan dijumpai oleh orang lain. Ia juga ditakrifkan harta tanpa milik yang dihormati yang ditemui di sesuatu tempat yang tidak sepatutnya disimpan dan si penemunya tidak mengetahui orang yang berhak ke atas harta tersebut.

PERKHIDMATAN HARTA LUQATAH YANG DISEDIAKAN OLEH MAIWP

 1. Menerima harta luqatah (harta yang dijumpai) oleh orang awam
 2. Membuat hebahan kepada orang ramai berkaitan dengan Harta Luqatah yang dijumpai selama setahun.
 3. Membuat proses pelupusan Harta Luqatah yang telah tamat tempoh hebahan selama 1 tahun samada melalui kaedah sebutharga, lelongan, tender atau dimusnahkan.

PROSEDUR PENYERAHAN HARTA LUQATAH KEPADA MAIWP

 1. Penemu hendaklah menyerahkan harta yang  dijumpai ke Baitulmal MAIWP
 2. Penemu perlu mengisi borang serahan Harta luqatah dan menyerahkan barang tersebut kepada pegawai bertanggungjawab beserta Harta Luqatah.
 3. Satu surat akuan terima Harta Luqatah akan diberikan kepada penemu sebagai bukti penerimaan.
 4. Pihak MAIWP akan mengeluarkan notis penemuan Harta Luqatah di premis awam berhampiran Harta Luqatah ditemui.

wang

Wang atau harta tidak patuh syariah ditakrifkan sebagai harta yang dimiliki dan diperolehi melalui wasilah yang tidak diiktiraf oleh syarak seperti rompakan, rampasan, hasil jualan barang curi, rasuah, perjudian, loteri, transaksi riba, perlindungan insurans konvensional, keuntungan pelaburan di dalam sekuriti tidak patuh syariah dan seumpamanya. PENGGUNAAN WANG TIDAK PATUH SYARIAH

Melalui keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa ke-87, Majlis Kebangsaaan bagi Hal Ehwal Islam pada 23-25 Jun 2009, telah dinyatakan iaitu:

“Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa di dalam Islam harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba, gharar, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri serta perlu dibersihkan melalui kaedah-kaedah berikut:

 1. Diserahkan kepada Baitulmal untuk maslahah- maslahah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan atau penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya;
 2. Diserahkan kepada golongan fakir miskin; atau
 3. Jika harta tersebut merupakan harta rompakan, curi dan seumpamanya, maka harta tersebut perlu diserahkan semula kepada pemiliknya. Jika pemiliknya telah meninggal dunia atau tidak dapat dijumpai, maka harta tersebut mestilah dikembalikan kepada ahli warisnya. Sekiranya tidak dapat diketahui pemilik atau ahli waris pemilik, maka harta tersebut hendaklah diserahkan kepada Baitulmal”.

SERAHAN WANG TIDAK PATUH SYARIAH KEPADA MAIWP

MAIWP melalui Bahagian Baitulmal menerima wang tidak patuh syariah yang ingin diserahkan oleh orang Islam untuk disalurkan bagi kegunaan seperti yang digariskan oleh hukum.

Orang awam yang ingin menyerahkan wang/harta tidak patuh syariah boleh hadir ke Baitulmal MAIWP untuk urusan selanjutnya di mana resit terimaan akan dikeluarkan oleh MAIWP.

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan sila hubungi kami melalui email atau datang terus ke pejabat Baitulmal.

[email protected]

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (Ibu Pejabat)Aras 1,7,9-11, Bangunan PERKIM No. 150, Jalan Ipoh 51200 KUALA LUMPURNo. Tel : 03- 4047 9444 No. Faks : 03- 4044 9444

test kal

JADUAL PERKIRAAN HAD KIFAYAH

A. MAKLUMAT PENDAPATAN
1. Pendapatan Suami / Ketua Keluarga RM
2. Pendapatan Isteri RM
3. Lain-lain pendapatan (Pemberian Anak / Bantuan JKM / Rumah Sewa / Wang Simpanan dan lain-lain RM
4. Kereta
    JUMLAH KESELURUHAN
   
 
B. MAKLUMAT KEPERLUAN
1. Ketua Keluarga( Rumah sendiri ) RM
2. Ketua Keluarga( Rumah sewa )
3. Dewasa bekerja (Isteri) Orang RM
4. Dewasa tidak bekerja / bersekolah
5. Remaja bersekolah ( 13 – 17 tahun )
6. Kanak-kanak bersekolah ( 7 – 12 tahun ) RM
7. Kanak-kanak pra sekolah ( 5 – 6 tahun ) Orang
8. Kanak-kanak tidak bersekolah ( 4 tahun ke bawah )
9. Saudara Baru
10. Anak belajar di IPTA / IPTS
11. Sakit Kronik Orang RM
12. Orang Kelainan Upaya (OKU) Orang RM
13. Ibu tunggal Orang RM
14. Keluarga bermasalah Orang RM
         
      JUMLAH KESELURUHAN RM
       
  LEBIHAN PENDAPATAN (Jumlah A - Jumlah B) RM
         
    Keputusan :
    Asnaf :  
Nota : Pengiraan sebenar adalah tertakluk kepada pengiraan di pejabat Kaunter Baitulmal, MAIWP
  Admin : telah dikemaskini pada 08-06-2015

Bantuan Zakat

 • Jenis Skim Bantuan Zakat

Pembangunan Asnaf

 • Bantuan Kewangan Bulanan
 • Bantuan Aidilfitri
 • Bantuan Khairat Asnaf
 • Bantuan Menyelesaikan Hutang (Al-Gharimin)
 • Bantuan Perubatan (Hemodialisis, Peralatan Kesihatan,AM dan Khas kanak-kanak OKU)
 • Bantuan Guaman Syarie
 • Bantuan Perkahwinan
 • Bantuan Kecemasan
 • Bantuan Musibah
 • Bantuan Tambang Dan Keperluan Diri
Perlindungan
 • Bantuan Deposit Sewa Rumah dan Sewa Rumah Bulanan
 • Bantuan Membina / Membaiki Rumah
 • Bantuan Deposit Beli Rumah Kos Rendah

 

 

 

                   

Ekonomi

 • Bantuan Perniagaan dan Bimbingan Keusahawanan
 • Bantuan Pertanian / Perikanan / Penternakan
 • Bantuan Motosikal Orang Kurang Upaya (OKU)
 • Bantuan Deposit Sewa Beli Teksi
 • Bantuan Deposit Kenderaan Perniagaan

Pendidikan

 • Bantuan Am Persekolahan & Persediaan Sekolah Berasrama
 • Bantuan Pakaian dan Peralatan Persekolahan
 • Bantuan Tuisyen
 • Bantuan Am Pelajaran IPT /  Bantuan Persediaan IPT
 • Bantuan Pelajar Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL)
 • Bantuan Pelajaran Kolej Universiti Antarabangsa Sains Perubatan PUSRAWI (PIUC)
 • Bantuan Galakan Hafaz Al-Quran
 • Bantuan Biasiswa Insentif Khas Pelajar Cemerlang

Pembangunan Ummah

 • Bantuan Aktiviti Dakwah & Kebajikan
 • Bantuan Institusi Tahfiz dan Rumah Perlindungan

maklumatlanjut

Syarat Umum Permohonan

 1. Beragama Islam
 2. Warganegara Malaysia
 3. Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari  (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan
 4. Tertakluk kepada Pengiraan Had al-Kifayah

Had al-Kifayah

Had Kifayah dari sudut bahasa ialah kadar keperluan (kecukupan). Manakala dari sudut syarak ialah kadar minima bagi keperluan asas dalam kehidupan seseorang. Secara ringkasnya, Had Kifayah merujuk kepada suatu kadar keperluan asas minimum yang ditetapkan berdasarkan kos sara hidup semasa. Had ini juga digunakan bagi mengetahui kadar yang perlu dibantu untuk menepati kecukupan perbelanjaan asasi.

Penilaian yang dibuat dalam menentukan Had Kifayah ini merangkumi 6 aspek keperluan asas iaitu perlindungan, makanan, pakaian, perubatan, pendidikan dan pengangkutan.

 1. Perlindungan Perbelanjaan menyediakan perlindungan untuk seisi rumah termasuk sewa rumah, bil air, bil elektrik dan lain-lain yang berkaitan.
 2. Makanan Segala bahan makanan dan minuman yang dimakan oleh ahli rumah termasuk di luar rumah.
 3. Pakaian Segala bentuk pakaian yang digunakan oleh ahli rumah seperti pakaian sekolah, kerja dan lain-lain yang berkaitan.
 4. Perubatan Merujuk kepada segala bentuk perubatan yang diambil oleh ahli rumah seperti hospital awam, farmasi dan lain-lain yang berkaitan.
 5. Pendidikan Segala kos pendidikan ahli rumah seperti yuran pengajian, buku dan lain-lain yang berkaitan.
 6. Pengangkutan Segala kos berbayar ahli rumah seperti kos tambang dan lain-lain yang berkaitan.

Jumlah pengiraan Had al-Kifayah ini akan dikira sebagai jumlah perbelanjaan bulanan yang diperlukan oleh pemohon. Ia kemudiannya akan dibandingkan dengan pendapatan isi rumah pemohon. Sekiranya jumlah pengiraan Had al-Kifayah lebih tinggi daripada pendapatan, maka pemohon adalah layak menerima bantuan zakat.

  kalkulator

Definisi Asnaf asnafmaiwp

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dipujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Bagi menentukan asnaf yang layak menerima bantuan zakat di Wilayah Persekutuan, Bahagian Baitulmal telah menggunakan takrifan asnaf berpandukan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-51 pada 13 Mac 1999.

 

 1. FAKIR
  • Seorang yang tidak mempunyai sebarang harta atau pekerjaan atau menerima pendapatan daripada sumber-sumber lain tetapi jumlahnya tidak sampai 50% daripada had kifayah untuk keperluan asas dirinya dan tanggungannya. 
 2. MISKIN
  • Seorang yang mempunyai pekerjaan atau pendapatan yang melebihi 50% tetapi tidak mencapai had kifayah untuk keperluan asas dirinya dan tanggungannya.
 3. AMIL
  • Mereka yang dilantik secara langsung oleh pemerintah dan ulul amri samaada individu atau organisasi bagi mengurus dan mentadbir hal ehwal zakat termasuk pemungutan, pengagihan, pengurusan kewangan dan sebagainya.
  • Kedudukan Pembahagian Amil
   1. Bahagian Amil adalah berdasarkan tugas yang mereka laksanakan lebih wajar untuk dipraktikkan daripada soal pembahagian satu perlapan atau seumpamanya.
   2. Pandangan Jumhur Ulama : Hak yang diberikan kepada Amil adalah mengikut kerja yang dilakukannya, kesusahan dan bebanan kerja
  • Kedudukan Amil Sesuatu Negeri Pungut Zakat di Negeri Lain
   1. Tidak dibenarkan kerana terdapat halangan daipada perundangan negeri sendiri.
   2. Berdasarkan kepada perundangan di Wilayah Persekutuan iaitu Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 yang memperuntukkan kuasa kepada Majlis atau wakilnya untuk memungut zakat.
  • Kedudukan Orang Bukan Islam Menjadi Amil
   1. Orang bukan Islam tidak boleh dilantik menjadi amil zakat.
   2. Pandangan Ulama : Kerja yang mensyaratkan amanah maka disyaratkan Islam dan tidak seharusnya kafir menguasai urusan kaum muslimin.
  • Kedudukan Perempuan Menjadi Amil
   1. Harus wanita dilantik menjadi Amil
  • Kedudukan Amil melantik Amil lain bagi pihak dirinya (Amil ata Amil)
   1. Pihak lain termasuk Amil yang telah dilantik tidak mempunyai kuasa untuk melantik pihak ketiga untuk menjalankan tugas bagi pihak dirinya.
   2. Seksyen 16(b) Akta kesalahan Jenayah Syariah menyatakan amil yang dilantik tidak mempunyai kuasa untuk melantik pihak ketiga untuk menjalankan tugas bagi pihak dirinya.
 4. MUALLAF
  • Mereka yang dijinakkan hatinya atau mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam (tetapi belum kukuh Islamnya).
    1.  
 5. AL-RIQAB
  • Orang Islam yang dibelenggu atau dieksploitasi dari aspek pemikiran, harta benda, kekuasaan dan kebebasan yang tidak mampu membebaskan dirinya daripada belenggu tersebut.
  • Golongan yang dikategorikan di bawah asnaf Ar-Riqab :
   1. Kesalahan yang berhubungan dengan akidah
    • Kejahilan dalam agama seperti murtad
    • Ajaran sesat
    • Fahaman-fahaman yang bertentangan dengan akidah ahli Sunnah Wa Jamaah seperti liberalisme, orientalisme dan lain-lain.
   2. Kesalahan yang berhubungan dengan kesucian agama islam dan institusinya
    • Menolak kemudharatan seseorang individu daripada belenggu pemikiran yang dialami.
    • Perluasan asnaf ini bagi kes-kes : mencaci / menghina / mencabar agama atau Institusi Islam.
   3. Kesalahan yang berhubungan dengan kesusilaan
    • Menyelamat / melindungi wanita atau lelaki daripada terjerumus aktiviti-aktiviti tidak bermoral.
    • Aktiviti Pelacuran
    • LGBT (lesbian, gay, bisexual dan transgender) dan lain-lain
   4. Kesalahan yang berhubungan dengan dadah
    • Mereka-mereka yang terlibat secara langsung atau tidak seperti pengedar / penagih dan dalam proses pemulihan.
    • Termasuk juga yang terlibat dalamlain-lain aktiviti penagihan seperti pil-pil kuda, estacy dan seumpamanya.
   5. Terbelenggu dengan penyakit kronik
    • Pesakit Aids / HIV / TIBI adalah terbelenggu dari segi kebebasan dan dari menjalani kehidupan yang sihat.
   6. Individu yang ditinggalkan dan tiada tempat bergantung
    • Bayi yang ditinggalkan ini terbelenggu kehidupan daripada kejahilan terhadap agama, kebebasan dan harta.
    • Diperluaskan kepada isteri / suami / ibubapa / anak-anak yang ditinggalkan adalah termasuk dalam belenggu agama, kebebasan dan harta
    • Diperluaskan juga kepada golongan gelandangan
   7. Kes-kes ancaman dan keselamatan
    • Perluasan bantuan melalui asnaf bagi kes-kes yang mengancam keselamtan nyawa, maruah diri dan keluarga seperti hutang ah long
    • Hilang tempat perlindungan kerana dihalau oleh keluarga / tuan rumah sewa
  • Konsep dan Skim Agihan
   1. Berfungsi melaksanakan tugas-tugas membebas, mengurus, melindungi, merawat dan memulih asnaf Ar-Riqab supaya dapat menjalani kehidupan sempurna sebagai muslim,
   2. Perluasana asnaf Ar-Riqab bukan sahaja diberikan kepada pusat-pusat pemulihan bahkan kepada individu-individu yang terlibat.
 6. AL-GHARIMIN
  • Golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga dan tanggungannya atau masyarakat serta individu yang ditimpa musibah dan hutang yang dibenarkan oleh hukum syarak.
 7. FISABILILLAH
  • Mana-mana orang atau pihak yang melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti untuk menegak, mempertahan dan mendakwahkan agama Islam serta kebajikannya.
 8. IBNU SABIL
  • Mana-mana orang yang berada dalam perjalanan atau baru hendak memulakan perjalanan dari mana jua negeri atau negara dengan tujuan yang dibenarkan Syarak dan memerlukan bantuan bagi meneruskan perjalanan sehingga mencapai tujuan.
  • Pembahagian kategori Ibnu Sabil oleh Mazhab Shafi'e :
   1. Anak watan / Orang yang bermukim di suatu tempat yang hendak memulakan perjalanan.
   2. Orang asing yang terkandas dan tidak dapat meneruskan perjalanan.
jejakasnaf

Skuad Jejak Asnaf Baitulmal MAIWP dilancarkan pada tahun 2013. Penubuhan Skuad ini adalah bertujuan mencari dan menjejaki asnaf yang tercicir daripada menerima bantuan zakat. Skuad akan turun padang ke lokasi-lokasi yang berkemungkinan terdapat mereka yang memerlukan selain menerima laporan dari orang ramai.

Kaunter bergerak Baitulmal MAIWP juga akan turun padang ke lokasi-lokasi tumpuan orang ramai bagi memudahkan orang ramai berurusan mengenai bantuan zakat.

Orang ramai dialu-alukan menyampaikan maklumat tentang mereka yang memerlukan kepada Skuad Jejak Asnaf menerusi:

Talian Bebas Tol - 1-800-88-5222

Hotline : 012-5183614 / 012-5127614 Anda juga boleh berkomunikasi dengan MAIWP menerusi:

 1. facebook MAIWP : https://www.facebook.com/maiwp.hq
 2. facebook Baitulmal MAIWP : facebook.com/baitulmal.wp
Terima kasih.
3.jpg5.jpg6.jpgGambar-Tajuk.jpg

1. Borang Bantuan Umum

2. Senarai Semak

Pembangunan Asnaf Perlindungan Ekonomi Pendidikan Pembangunan Ummah
 • Skim bantuan Kepada Agensi-Agensi Kebajikan dan Institusi Pendidikan
 • Skim bantuan Institusi Tahfiz
** Diwajibkan muatturun untuk borang di no. 1 dan pilih mana-mana senarai semak yang berkaitan di no. 2.

KAUNTER PERMOHONAN

PAZA Cawangan Parlimen Putrajaya
  Aras 3, Blok D, Kompleks Islam Putrajaya, No3 , Jalan Tunku Abdul Razak , Presint 3, 62100 PUTRAJAYA
 No. Tel : 03 - 8871 5000
.  
PAZA Cawangan Parlimen Batu
838, Tingkat Bawah, Sayap Kiri, Batu 4 , Jalan Sultan Azlan Shah, 51200 KUALA LUMPUR 
 No. Tel : 03 - 6259 6906
PAZA Cawangan Parlimen Bukit Bintang
Tingkat 3, UTC Pudu Sentral, Jalan Pudu, 55100 Kuala Lumpur 
 No. Tel : 03 - 2070 2004 / 03 - 2070 2005
PAZA Cawangan Parlimen Bandar Tun Razak
26, Pusat Perniagaan Danau Lumayan, Jalan Danau Lumayan 1, 56000 Kuala Lumpur 
 No. Tel : 03 - 9191 0116
PAZA Cawangan Parlimen Wangsa Maju (Dijangka beroperasi pada Ogos 2017)
 No 19, Jalan 9/23E, Taman Danau KotaOff Jalan Genting Klang53300, Kuala Lumpur
 No Tel : 03-4131 0469
PAZA Cawangan Parlimen Titiwangsa
Mini UTC Keramat, Jalan Datuk Keramat, 54000 Kuala Lumpur 
 No Tel : 03 - 4251 8524
PAZA Cawangan Parlimen Seputeh
Lot 4-G & 4-1, Medan Klang Lama 28, 58100 KUALA LUMPUR 
 No Tel : 03 - 7772 9423
PAZA Cawangan Setiawangsa
No 11-G , Jalan Wangsa Delima 13, 53300 KUALA LUMPUR 
 No tel : 03 - 4142 0515
PAZA Cawangan Parlimen Lembah Pantai
No 93, Tingkat bawah, Jalan Bangsar, 51200 Kuala Lumpur 
 No tel : 03 - 2202 0937
PAZA Cawangan Parlimen Segambut
 C-0-3A, M Avenue, Jalan Segambut1-38A, Segambut Bahagia, 51200 KUALA LUMPUR
 No tel : 03 - 6243 4080 / 03 - 6243 4081
PAZA Cawangan Labuan
 Lot 2-2 Aras 2 UTC Labuan Pasar Sentral Labuan 87000 Labuan
 No. Tel : 087-744 2492 No. Faks : -

SOALAN LAZIM AGIHAN ZAKAT

Sesiapa sahaja yang tergolong dalam golongan fakir, miskin, muallaf, al-gharimin (orang yang berhutang), ibnu sabil, fisabilillah dan ar-riqab. Antaranya orang miskin, pelajar sekolah dan pengajian tinggi, mereka yang ditimpa penyakit, peniaga kecil, pemandu teksi dan lain-lain lagi.
Terdapat dua syarat iaitu syarat umum dan khusus. Syarat umum adalah Islam, warganegara Malaysia, menetap di Wilayah Persekutuan sekurang-kurangnya setahun dan bergantung kepada pengiraan keperluan asasi dan pendapatan isi rumah (Had al-Kifayah) Syarat khusus pula adalah bergantung kepada bantuan yang dipohon dan berbeza-beza mengikut skim bantuan.
Datang sendiri ke pejabat Baitulmal MAIWP atau boleh melayari laman web www.maiwp.gov.my untuk maklumat lanjut mengenai permohonan bantuan dan memuat turun borang permohonan.
Jumlah bantuan zakat yang diberikan kepada seorang pemohon yang layak adalah berbeza-beza mengikut jenis bantuan dan taraf kehidupan pemohon.
Pemohon boleh memohon lebih daripada satu bantuan setelah pihak Baitulmal MAIWP mengenalpasti kelayakan pemohon.
Tidak, semua bantuan yang diberikan bukan berbentuk pinjaman dan tidak perlu dibayar semula

Soalan Lazim

soalanlazimzakat

Soalan Lazim Agihan Zakat

Sesiapa sahaja yang tergolong dalam golongan fakir, miskin, muallaf, al-gharimin (orang yang berhutang), ibnu sabil, fisabilillah dan ar-riqab. Antaranya orang miskin, pelajar sekolah dan pengajian tinggi, mereka yang ditimpa penyakit, peniaga kecil, pemandu teksi dan lain-lain lagi.
Terdapat dua syarat iaitu syarat umum dan khusus. Syarat umum adalah Islam, warganegara Malaysia, menetap di Wilayah Persekutuan sekurang-kurangnya setahun dan bergantung kepada pengiraan keperluan asasi dan pendapatan isi rumah (Had al-Kifayah) Syarat khusus pula adalah bergantung kepada bantuan yang dipohon dan berbeza-beza mengikut skim bantuan.
Datang sendiri ke pejabat Baitulmal MAIWP atau boleh melayari laman web www.maiwp.gov.my untuk maklumat lanjut mengenai permohonan bantuan dan memuat turun borang permohonan.
Jumlah bantuan zakat yang diberikan kepada seorang pemohon yang layak adalah berbeza-beza mengikut jenis bantuan dan taraf kehidupan pemohon.
Pemohon boleh memohon lebih daripada satu bantuan setelah pihak Baitulmal MAIWP mengenalpasti kelayakan pemohon.
Tidak, semua bantuan yang diberikan bukan berbentuk pinjaman dan tidak perlu dibayar semula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba

hospital1  ppz picoms1 ipb    smista    smamaiwp    pondok

maiwp healthcare ikb

MAIS   MAINS   MAIM   MAIJ   MAIK   MAIAMP   MAIPS   MAINPP   MAIKEL   MAIDAM   MUIP  MUIS   MIS

JAKIM  JAWI   mufti   halal   jawhar   wakaf   jksm   jata   KSN   MAIDAM   MUIP  MUIS   mof   spa   hrmis   jpa   audit   msc   mampu

Joomla Tabs
 Memacu Kegemilangan Ummah 
TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!